Wzór ogólny kwasów tłuszczowych

Pobierz

pęka wiązanie węgiel-tlen.. Kwasy tłuszczowe występujące naturalnie wchodzą w skład tłuszczów lub występują w postaci "wolnej".. Napisz reakcję otrzymywania tripalmitynianu glicerolu.. Wzór ogólny kwasów przedstawia się następująco: Kwasy można podzielić na dwie grupy: kwasy tlenowe i kwasy beztlenowe.. Mają nierozgałęziony łańcuch węglowodorowy i jedną grupę karboksylową w cząsteczce.. Glicerol + kwasy tłuszczowe --> tłuszcz + woda.. 22/06/20 Witajcie, proszę zapoznajcie się z materiałem znajdującym się na portalu .. steŽony roztwór kwasu azotowego(V) b) steŽony roztwór kwasu siarkowego(VI) c) woda bromowa d) roztwór jodu cukier .. wzór ogólny RI, R2, - grupy alkilowe tluszcz nienasycony odbarwia .Tłuszcze-to związki glicerolu i kwasów tłuszczowych.. Podstawnik R' pochodzi z alkoholu i stanowi (najczęściej wraz z atomem tlenu) tzw. resztę alkoholową.Korepetycje on-line Matematyka Fizyka Chemia tel: 721 513 636 wzór fenolu, podaje jego nazwę acetonu i wykazuje, że ketony nie mają zapisuje wzór ogólny fenoli, podaje aldehydy, natomiast II-rzędowych .. zapisuje wzory trzech kwasów tłuszczowych, podaje ich nazwy .. Łańcuch węglowodorowy naturalnych kwasów tłuszczowych jest zazwyczaj prosty i może zawierać kilka .Skład kwasów tłuszczowych w tłuszczach właściwych można można łatwo ustalić przez hydrolizę: tłuszcz glicerol + kwasy tłuszczowe 2.1. mydło- NaC15H31COO estry- KWAS + ALKOHOL --> ESTER + WODA..

Wzór ogólny tłuszczów.

du Ŝej zawarto ści nienasyconych kwasów tłuszczowych np. oleje ro ślinne charakteryzuj ą si ę wysokimi liczbami jodowymi (olej rzepakowy 168-179, olej kokosowy 246-268).. Przykład.. Ilość atomów tlenu zawiera się w przedziale 1-6.Tłuszcze - to estry wyższych kwasów karboksylowych i glicerolu.. Zadanie 1 Tłuszcze otrzymuje się w reakcji estryfikacji glicerolu z cząsteczkami kwasów tłuszczowych.. -właściwości: *związki dość lotne ,słabo rozpuszczalne w wodzie.. Połączenie 3 cząsteczek kwasów tłuszczowych z cząsteczką glicerolu tworzy triglicerydy.. Tłuszcze to estry glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych.. Łatwo się topią w czasie ogrzewania, np. kwas stearynowy (C17H35COOH).Ogólny wzór strukturalny tłuszczu (triglicerydu) R oznacza łańcuchy alifatyczne Tłuszcze - zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych, głównie triacylogliceroli.. Wysokie tłuszcze są lżejsze od wody, nie mają zapachu, są nierozpuszczalne w wodzie, odbarwiają wodę bromową.. Przeprowadzenie fermentacji octowej Omówienie właściwości kwasu octowego i kwasu mrówkowego .. nasyconych kwasów tłuszczowych Przykład nienasyconego kwasu tłuszczowego Właściwości nienasyconego kwasu tłuszczowego podaje przykłady nasyconychTemat: Tłuszcze 1..

-wzór ogólny RCOOR.

gdzie: - COO - - grupa estrowa R1 - grupa alkilowa pochodząca od kwasu R2 - grupa alkilowa pochodząca od alkoholuKwasy karboksylowe, estry i tłuszcze 75 Zadanie 7.22.. Wzór ogólny tłuszczów: Otrzymywanie tłuszczów: glicerol + wyższy kwas karboksylowy → tłuszcz + woda3.. Kwasy tlenowe to kwasy, które jak sama nazwa wskazuje zawierają w swojej cząsteczce atom tlenu.. Kwasy tłuszczowe nasycone Kwasy tłuszczowe nasycone mają skład chemiczny wyrażony ogólnym wzorem: C n H 2n+1 COOH lub inaczej: C n H 2n 0 2Wzór ogólny jednonienasyconych (monoenowych) kwasów tłuszczowych to CnH2n-1COOH lub CnH2n-2O2.. Wzór grupy karboksylowej (kwasów karboksylowych): CnH2n+1 - COOH 4.. -nazewnictwo: 1 człon nazwa kwasu z końcówką "an", a druga nazwa alkoholu z końcówką "ylu".. Wielonienasycone (polienowe) kwasy tłuszczowe mają wzór sumaryczny CnH2n-2xO2, gdzie x oznacza liczbę wiązań podwójnych.Na drodze chemicznej otrzymuje się je w reakcji estryfikacji glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych.. Ze względu na skład reszty kwasowej wyróżnia się:Kwasy to związki zbudowane z wodoru i reszty kwasowej.. Temperatura topnienia rośnie wraz z wzrostemPrzedstawiono większość nienasyconych kwasów tłuszczowych obecnych w olejach roślinnych (Tab. 2)..

(ester) Wzór ogólny.

-otrzymywanie : reakcja estryfikacji (kwas+alko).. Powstają w wyniku reakcji estryfikacji wyższych kwasów karboksylowych z glicerolem.. Otrzymywanie tłuszczów - w wyniki reakcji estryfikacji wyższych kwasów karboksylowych z glicerolem: glicerol + kwasy tłuszczowe → tłuszcz (ester) + woda 3.. R1, R2, R3 - grupy alkilowe 4.. Tłuszcze można podzielić ze względu na pochodzenie na tłuszcze roślinne, zwierzęce oraz sztucznie syntetyzowane, a ze względu na obecność wiązań wielokrotnych na tłuszcze nasycone i .1) Tłuszcze proste czyli estry kwasów tłuszczowych i alkoholi, do których zaliczamy tłuszcze właściwe i woski, przy czym: - tłuszcze właściwe są to estry kwasów tłuszczowych i glicerolu (Rys. 1), Rys. 1.. Estry są słabo rozpuszczalne w wodzie, ale dobrze rozpuszczają się w rozpuszczalnikach organicznych, dlatego wykorzystuje się je jako składniki rozpuszczalników farb i lakierów.Tłuszcze to estry glicerolu i wyższych kwasów karboksylowych.. Ogólny wzór: H x R. H - kation wodoru.. R oznacza łańcuch węglowodorowy, a COOH jest grupą karboksylową znajdującą się na końcu tego łańcucha.. W cząsteczkach tłuszczów mogą występować reszty kwasowe różnych kwasów tłuszczowych..

Podział tłuszczów.kwasów z alkoholami.

Są to estry glicerolu i długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (od 12 do 18 atomów węgla).. Tłuszcze to estry wyższych kwasów karboksylowych i glicerolu.. Ogólny wzór strukturalny podstawowego składnika tłuszczów triacyloglicerolu; R oznacza łańcuchy alifatyczne.Do każdej z trzech grup hydroksylowych glicerolu przyłącza się jedna cząsteczka kwasu.. *ulegają reakcji hydrolizy ( najczęściej w środowisku zasadowym)wyprowadza wzór ogólny kwasów karboksylowych.. Kwasy tłuszczowe - kwasy monokarboksylowe o wzorze ogólnym R-COOH.. Kwas oleinowy - 13-14 C Kwas palmitynowy - 63-64 C Kwas stearynowy - 69,6 C Wniosek: Wartość temperatury topnienia kwasów tłuszczowych zależy od długości i od stopnia nasycenia łańcucha węglowego.. R14Iixqc2ZQg3 1kwas oleinowy (jego nazwa systematyczna: kwas cis-9-oktadecenowy) kwas elaidynowy (jego nazwa systematyczna: kwas trans-9-oktadecenowy) Wzór ogólny tłuszczów właściwych: R 1, R 2, i R 3 oznaczają reszty kwasowe różnych lub takich samych kwasowe kwasów tłuszczowych.. x - ładunek anionu reszty kwasowej.. Właściwości kwasów tłuszczowych: Kwasy nasycone tłuszczowe to substancje stałe, o barwie białej, które nie są rozpuszczalne w wodzie.. Ogólny zapis reakcji otrzymywania tłuszczów.. Tablica 2 Przykładowe nienasycone kwasy tłuszczowe [4] Nazwa zwyczajowa Nazwa systematyczna Wzór ogólny Symbol nu-meryczny Rodzina omega Kwas palmitoole-inowy Kwas (Z)-9-heksadekaenowy C 16 H 30 O 2 16:1 7 Kwas oleinowy Kwas (Z)-9-oktadekaenowy C 18 H 34 O 2Większość kwasów ma charakterystyczny kwaśny smak.. Ogólny wzór triglicerydu.. Pojęcie kwasów tłuszczowych bywa rozszerzane na wszystkie alifatyczne niecykliczne kwasy karboksylowe.. Właściwości fizyczne tłuszczy : - występują w stanie stałym lub jako ciecz - nie rozpuszczają się w wodzie (rozpuszczalnikach polarnych)Tłuszcze to grupa organicznych związków chemicznych z grupy lipidów.. R - anion reszty kwasowej.. KWASY KARBOKSYLOWE-wzór ogólny R-COOH gdzie R to atom wodoru .Ogólny wzór strukturalny estrów kwasów karboksylowych wygląda następująco: W tym wzorze R jest resztą pochodzącą z kwasu, która stanowi wraz z związaną z nią grupą karbonylową tzw. resztę kwasową (acylową).. Podział tłuszczów:Temat: Podsumowanie wiadomości - tłuszcze, cukry i białka.. W cząsteczkach tłuszczów mogą występować reszty kwasowe różnych kwasów tłuszczowych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt