Karta charakterystyki nafta

Pobierz

Inne sposoby identyfikacji 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane produkcji, wprowadzania do obrotu i stosowania niektórychanaliza , jego tematy (Rozpuszczalnik, aceton karta charakterystyki, karta charakterystyki aceton) i głównych konkurentów (promesa-farby.pl .Karta charakterystyki substancji chemicznej - naftalen Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 2 of 7 Aquatic Chronic 1, H410KARTA CHARAKTERYSTYKI Wszystko Inne Zastosowania International Paint Sp z.o.o, Kruczkowskiego 12, Poland Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270 Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Definicja produktu :Mieszanina Flam.. Numer Cz ęści 02316, M02316 Data wydania 01-Listopad-2016 Numer wersji 02 Data rewizji 13-Listopad-2017KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu : Niedostępne.. Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tą kartę charakterystyki .. (solwent nafta), lekka alifatyczna (ropa naftowa) REACH #: 01--40KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa 1.1. : 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiKARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsi ębiorstwa 1.1..

Inne sposoby identyfikacji 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki ... Solwent nafta (węgiel) octan butylu octan etylu Ograniczenia dotyczące :Nie dotyczy.

Klasyfikacja 67/548/EWG: R10, R66-67KARTA CHARAKTERYSTYKI (EC N°1907/2006) Revision : 3 (19-07-2010) M-COAT C page : 2/6 Version : 1 (19-07-2010) FRAKCJA BENZYNOWA 4 - PIERWSZA POMOC Generalnie, w razie w¹tpliwoœci lub jeœli objawy siê utrzymuj¹, zawsze nale¿y wezwaæ lekarza.. karta charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), zmienionej 2015/830/UE Nafta (ropa naftowa) lekka hydrorafinowana ≥95 % (isomers), for synthesis numer wyrobu: 7782 Wersja: 1.0 pl data sporządzenia: 09.12.2015 Polska (pl) Strona 1 / 16KARTA CHARAKTERYSTYKI Sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 z późn.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa lub LPS KB88 oznaczenie mieszaniny Numer rejestracji-Synonimy Żadnych.. zmianami NAFTA DO OŚWIETLANIA Data sporządzenia: 22.01.2007 Aktualizacja: 16.02.2017 Wersja: 5.0 Strona 1 z 23Karta charakterystyki substancji chemicznej - nafta_kosmetyczna Copyright 2004 Firma CHEMPUR - - - Page 1 of 7 Data utworzenia: 2004/08/01KARTA CHARAKTERYSTYKI Wersja : 2.0 15.07.2014 Data aktualizacji:10.08.2017 :Strona/stron 3/18 Nazwa: NAFTA OŚWIETLENIOWA Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji UE nr 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn.18.12.2006 ws.REACH % wagowy: 100 Nr CAS: 64742-81-Denaturat - karta charakterystyki (polski) 0.18 MB pobierz: Nafta zmywacz - karta charakterystyki (polski) 0.33 MB pobierz: Szeroka frakcja heksanowa - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Benzyna ekstrakcyjna III niskoaromatyczna - karta charakterystyki (polski) 0.19 MB pobierz: Nafta do oświetlania - karta charakterystyki (polski)Karta charakterystyki nr 453202 Zastosowanie substancji/mieszaniny Fluid stosowany przy obróbce elementów metalowych - czysty ..

W wypadku narażenia na inhalację:KART A CHARAKTERYSTYKI Karta charakterystyki mieszaniny zgodna z Rozpoądzeniemrz (WE) nr 1907/2006z późniejszymi zmianami, załącznik II Spyrale 475 EC Data: 30.12.2019.

3, H226KARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporz ądzenia: 11.01.2010 Data aktualizacji : 02.01.2012 Numer: SB_8_15 Strona: 3 z 11 SPECTRAL UNDER 385 PODKŁAD EPOKSYDOWY SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH c.d.. Numer Cz ęści M02322, M02301, M02305 Data wydania 01-Listopad-2016 Numer wersji 02 Data rewizji 09-Listopad-2017Karta charakterystyki substancji chemicznej KARTA CHARAKTERYSTYKI Nazwa produktu .. ROZCIEŃCZALNIK BENZYNA LAKOWA PROFESSIONAL Data wydania: 28.06.2012 r. Aktualizacja: 14.03.2016 r. Strona/stron: Strona 3 z 21 Wydanie 3 P210 - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia,Safety Data Sheets.. Niedostępne.. SDS are currently available on .KARTA CHARAKTERYSTYKI INERTA PRIMER 3 Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 830/2015 - Polska 1.1 Identyfikator produktu 1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystykiKARTA CHARAKTERYSTYKI Data sporz ądzenia: 20.07.2006 Data aktualizacji : 01.06.2015 Numer: SDS_8_24_02 Strona: 4 z10 SPECTRAL BASE LAKIER BAZOWY SEKCJA 7: POST ĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 7.1.. Nazwa substancji Numery identyfikacyjne Klasyfikacja i oznakowanie St ęŜenie [% wag.].

Wysoko rafinowane oleje mineralne, dodatki i nafta lub podobny rozpuszczalnik węglowodorowyKARTA CHARAKTERYSTYKI Zastosowanie w powłokach - Stosowanie przez konsumentów: Produkt należy stosować wyłącznie według specyfikacji na etykiecie.

Środki ostro żno ści dotycz ące bezpiecznego post ępowania Trzyma ć z dala od ciepła i źródeł ognia.KARTA CHARAKTERYSTYKI Wszystko Inne Zastosowania International Paint Sp z.o.o, Kruczkowskiego 12, Poland Tel: +48 (0)58 7320 275 Fax: +48 (0)58 7320 270 Klasyfikacja według rozporządzenia (EC) Nr 1272/2008 [CLP/GHS] SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Definicja produktu :Mieszanina Flam.. Identyfikator produktu Nazwa handlowa lub LPS KB88 (aerozol) oznaczenie mieszaniny Numer rejestracji-Synonimy Żadnych.. NIGDY nie wywoływaæ wymiotów u nieprzytomnej osoby.. Zastosowanie w powłokach - Użytkowanie przemysłowe Zastosowanie w powłokach - Stosowanie specjalistyczne 1122;554 1,2 554 ^(ValidationDate) 1 Jotun Polska Sp..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt