Przeczytaj tekst i wpisz imiona we właściwe miejsca na ilustracji

Pobierz

5 Wpisz w wyznaczone miejsca właściwe postacie historyczne.Wpisz brakującą nazwę rodzaju władzy oraz uprawnienia poszczególnych władz.. Następnie do każdego biogramu przyporządkuj właściwy numer portretu: A. Pasowanie na ucznia; Konkurs ,,Przyroda wokół mnie" 16 września 2012r.- Konsekracja Kościoła; 7 września 2012r.- XII Marsz Żywej Pamięci Polskiego Sybiru ; 15 sierpnia- Dzień Wojska Polskiego i Dożynki Parafialne; Wydarzenia w roku szkolnym 2011/2012; Wydarzenia w roku szkolnym 2010/2011; Uroczystość posadzenia Dębów .fałszywe.. W stajni mieszkają siwe i kare.. Pokoloruj ramkę tego tekstu na niebiesko.. Uzasadnij swoją odpowiedź.. Jacek wyszedł we wtorek po południu na wiosenny spacer ze swoim psem Koralem.. Kazimierz był czwartym, ukochanym synem Bolesława.. W wieku7.. Za budynkami gospodarskimi rozciąga się pole, na którego końcu rośnie ogromny dąb.Na podstawie ilustracji i własnej wiedzy wykonaj polecenia: (4pkt) .. Uzupełnij tekst, w miejsce luk wpisując właściwe informacje: Wystąpienie chłopów galicyjskich przeciw szlachcie w 1846 roku zostało .. wpisując obok ilustracji jej imię i nazwisko.25 X 2012r.. Podpisz pierwszymi literami imion chłopców przed-mioty, które do nich pasują.. Czasami z okien swojego domu może obserwować sarny, które poszukują pożywienia.. Największymi zwierzętami żyjącymi na lądzie są ..

Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 232 podręcznika.

w tym celu wstaw w kratki cyfry od 1 do 5.. W zoo jest z długą trąbą o imieniu Irys.. Na podstawie tekstu oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe.. Przeczytaj opisy dwóch kultur starożytnych i dokonaj ich identyfikacji, wpisując właściwe na-zwy w wykropkowane miejsca.. Uzupełnij tekst.. Przeczytaj uważnie biogramy pięciu osób.. 3.1 Przeczytaj teksty i przyporządkuj każdej osobie odpowiednie menu.. Zadanie 9. rusyfikacja Wpisz litery we właściwe miejsca na osi, tak aby wydarzenia ułożyły się w kolejności chronologicznej.na ilustracji .. koń słonie konie słoń Rafia to gniady mojej cioci Izy.. giermek, pasowanie, ostrogi, paź, rycerski, rycerz, władca Rycerzem mógł zostać chłopiec pochodzący z rodu.. A) Była koronowana na króla Polski.. 2 motyl • biedronka • pszczoła • czereśnia • trzmiel piłka • rolki • skakanka • ringo • nożyczki mama • babcia • wiewiórka • ciocia • tata wiosna • zima • lato • jesień • sierpieńPrzeczytaj opowiadanie.. W odpowiednie miejsce tabeli wstaw literę P (Prawda) lub F (Fałsz).. Wszyscy z zapałem zaczęli szukać papierów, szklanych1.. A. Nazwij wydarzenie przedstawione na ilustracji:Przeczytaj uważnie teksty i zaznacz ten, który pasuje do ilustracji..

Odpowiedzi wpisz we właściwe rubryki tabeli.

Ich esse nicht .Przeczytaj tekst.. Jeden z pułkowników powstania kościuszkowskiego, uczestnik spisków powstańczych, należał do Rady Miasta Warszawy od roku 1791, pamiętnikarz.. C zasami z okien sw ojego domu może obserw ow ać sarny, które poszukują .C.. Wspólne rozwiązanie zad.. Podkreśl elementy uzbrojenia używanego przez żołnierzy piechoty wybranieckiej.. W KARCIE ODPOWIEDZI przy cyfrach, którymi oznaczono biogramy, wpisz właściwe imiona i nazwiska.. Zlikwidowanie resztek autonomii Królestwa Polskiego .. Na podstawie ilustracji i wiedzy pozaźródłowej odpowiedz na pytanie.. Z zawodu był szewcem.Z a da nie 1 Uporządkuj obiekty wymienione w ramce, wpisując ich nazwy we właściwe miejsca w tabeli.. Pod koniec kwietnia pani Hania zaproponowała dzieciom udział w akcji sprzątania parku.. Przeczytaj tekst źródłowy ze s. 208 podręcznika i wykreśl nieprawdziwe fragmenty zdań.. W pewnej chwili zza bloku Dawida, kolegi Jacka, wybiegł kot.. Powstała na jednej z wysp Morza Egejskiego, by uchronić mieszkańców3.. Jedno z nich jest niepotrzebne.. Nie pomogły nawoływania.3.. Wpisz we właściwe miejsca schematu litery odpowiadające poszczególnym informacjom, tak aby powstał logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy.. Następnie wstaw litery oznaczające poszczególne rodzaje broni we właściwe miejsca na rysunkach.Próbny egzamin maturalny z historii Poziom podstawowy 6 Zadanie 10..

Podaj imiona władców przedstawionych na ilustracjach.

W szkolePraca z tekstem źródłowym a) Od powiedz, o jakiej nowej epoce jest mowa w tekście.. Wpisz w wyznaczone miejsca właściwe wyrażenia z ramki w odpo-wiedniej formie.. Wstaw w wolne miejsca właściwe wyrażenia z ramki w odpowiedniej formie.. B abcia K asi mieszka w małym domu na skraju lasu.. b) Na pisz, jakie według Ciebie elementy wykształcenia były ważne dla przyszłego króla Polski.. W zadaniu 3 zaznacz tytuł, który najbardziej pasuje do tekstu.. Oczywiście Jacek pobiegł za psem.. Podkreśl właściwe odpowiedzi.. Oczywiście nie zdobyli żadnej nagrody.. Następnie uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia.. B. Przedstawiona na ilustracji budowla była częścią murów obronnych bronią-cych dostępu do cytadeli zbudowanej przez Greków.. Wstaw znak "X" obok wszystkich prawdziwych informacji dotyczących tej postaci.. Z a da nie 2 Przeczytaj tekst i podkreśl w nim nazwy tych obiektów, które nie są składnikami przyrody.. A. Szczytowy okres rozwoju .. między papiestwem a cesarstwem a następnie wpisz w puste miejsca brakujące dane (imię wład-cy z jego numerem lub nazwę wydarzenia):Następnie wstaw odpowiadające im litery we właściwe miejsca na osi czasu.. 3.Grupa A | stro na 5 z 5 19 Przeczytaj tekst i podkreśl w nim nazwy tych obiektów, które nie są składnikami przyrody.. (4 pkt) Zamieszczone niżej zdania dotyczą średniowiecznych form powinności poddanych wobec panującego.Oceń, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.W tabeli obok każdego zdania wpisz prawda (P) lub fałsz (F)..

Wklej we właściwe miejsca zdania z wyklejanki.

uwłaszczenie -.. Przeczytaj tekst ponownie i uzupełnij luki w zadaniu 4 informacjami z opowiadania.7 Napisz, kiedy i w jakich okolicznościach zginął Zawisza Czarny.. Wpisz we właściwe miejsca cząstkę: -uje uczeń - mal turysta - wędr kucharz - got żołnierz - salut kap buOtwórz ćwiczenia na stronie 72 i przeczytaj opowiadanie.. Omawiamy etapy stworzenia świata - porządkowanie ilustracji przesłanych na grupę, ustne omawianie.. W imię Boga w Trójcy Świętej Jedynego.Przeczytaj tekst i pytania.. Bolesław nadał ziemię krakowską i zwierzchnictwo najstarszemu synowi, czyli seniorowi.. Babcia Kasi mieszka w małym domu na skraju lasu.. Przedstawiona na ilustracji budowla powstała w starożytnej Mezopotamii.. Zdarzenie ukazane na reprodukcji odbyło się w (0 1 p.). A r. B r. C r. D r. 8. Podaj 3 przyczyny wybuchu powstania listopadowego.. Wpisz właściwe imię.. Przyporządkuj każdej postaci odpowiednie informacje, wpisując w kratki właściwe litery.. Jedno z nich jest niepotrzebne.. Trójpodział władzy Władza sądownicza Władza wykonawcza Władza ustawodawcza Wydaje wyroki zgodne z prawem Wprowadza w życie ustanowione prawo Stanowi prawo 3.. Ten, kto zbierze najwięcej worków śmieci, miał dostać nagrodę.. (3 pk) W średniowiecznej Europie powstały przedstawicielstwa stanowe.4 imię i nazwisko torka anta raowska oyrit y yanicta zkolne i eagoiczne 20 Test na zakończenie klasy trzeciej Edukacja polonistyczna Przeczytaj tekst i wykonaj zadania nr 9, 10, 11, 12.Uzupełnij tekst.. król, parlament, Deklaracja, Oliver Cromwell, Wilhelm III Orański, sąd, wybory 5 Monarchię parlamentarną wprowadzono w Anglii na mocy praw narodu angielskiego.. Obok każdego ze zdań wpisz prawda lub fałsz.. Jurek i Olaf chodzą razem do pierwszej klasy.. Wpisz w wolne miejsca odpowiednie wyrazy.Przeczytaj poniższe informacje i napisz imię i nazwisko osoby o której jest mowa.. Władza trafiła w ręce , a uprawnieniaprzy cyfrach, którymi je oznaczono, wpisz imiona i nazwiska twórców oraz tytuły dzieł.. () Francuski teolog protestancki, kaznodzieja, pisarz i organizator życiaNa podstawie poniższej ilustracji i tekstu oraz własnej wiedzy rozstrzygnij, które z podanych w tabeli informacji na temat osoby przedstawionej na ilustracji i opisanej w tekście są prawdziwe.. Przeczytaj definicję powtórzenia (na podstawie - podręcznik str. 241)Pokoloruj na czerwono pola z wyrazami z ó wy-miennym na o, na żółto - z ó niewymiennym, na niebiesko - z u w końcówkach -uje, a na zielo-no - pola z pozostałymi wyrazami z u. Rozwiąż rebusy i napisz rozwiązania.. A-koronował się na króla w Akwizgranie B-pokonał Węgrów C-planował budowę uniwersalnego imperium D-podbił Włochy E-podporządkował sobie Czechy F-koronował się na cesarza w Bazylice św.Przeczytaj zamieszczone teksty źródłowe i napisz, którego powstania dotyczą.. Omówienie roli powtórzenia: Wskaż w tekście fragmenty, które się powtarzają.. Pies szarpnął smycz, a ta odpięła się od obroży.. Zadanie 11..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt