Opis techniczny instalacji fotowoltaicznej

Pobierz

Witaj .. Dobór urządzeń 3.4.. Realizujemy prywatne elektrownie fotowoltaiczne, które zapewniają bezpieczeństwo finansowe, techniczne i energetyczne!. Maksymalna łączna moc projektowanej instalacji słonecznej wynosić będzie 39,78 kWp.Niezbędnym elementem instalacji fotowoltaicznej sieciowej jest licznik dwukierunkowy.. Poni żej przedstawiona analiza przedstawia obszar zacienienia od iglaków oraz instalacji fotowoltaicznej.. Przewiduje się montaż 117 szt. modułów fotowoltaicznych 6.. OPIS TECHNICZNY 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt elektrowni fotowoltaicz nej o mocy nominalnej 3,24 kWp na potrzeby budynku mieszkalnego.. OPIS TECHNICZNY 3.. Co ciekawe, temat pierwszego uruchomienia instalacji fotowoltaicznej został uwzględniony w ustawie o odnawialnych źródłach energii - przepisy odnoszą się jednak wyłącznie do instalacji o dużej mocy, sprzedającej energię na warunkach rynkowych do sprzedawcy zobowiązanego.Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej.. Projektowana instalacja fotowoltaiczna: Projektowana instalacja fotowoltaiczna o Iqcznej mocy zainstalowanej 5 kWp w panelach fotowoltaicznych, bçdzie posadowiona na dachu budynku.5.2 OBSZAR DC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ .. 32 5.3 Konstrukcja wsporcza dla systemu paneli fotowoltaicznych.. 32 5.4 Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej ..

Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej 20.

dostawy i montażu wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej dla budynku przedszkola wraz z opracowaniem zgłoszenia do Zakładu Energetycznego i opracowaniem zgłoszenia do Straży pożarnej (dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz .. Uziom i połączenie wyrównawcze 7.Opis pełny.. Rozmieszczenie paneli pokazano na załączonych materiałach graficznych.. Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej Dane techniczne instalacji fotowoltaicznej (PV) o mocy 4,90 kWp Lp.. Energia ta będzie wykorzystywana na własne potrzeby.Działanie instalacji fotowoltaicznej jest bardzo proste.. Układ pomiarowy 5.. Jeśli w naszej instalacji trafi się chociaż jeden moduł o mniejszej mocy, np. 237,5 kW, to pozostałe moduły fotowoltaiczne dopasują się do niego - dopasują się do najsłabszego modułu.techniczne.. Przyj ęto wysoko ść istniej ących iglaków rosn ących w granicy działek maksymalnie 2,20m.. Projektując i montując Ci instalację korzystamy ze sprzętu chroniącego przed przeciążeniami, przepięciami i .- dobór i konfiguracja urzqdzeó wchodzqcych w sklad instalacji fotowoltaicznych.. Przygotowanie wniosku o zgłoszenie mikroinstalacji do sieci OSD.. Kosztorys szczegółowyINSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 3,24 kWp 5 1..

Instalacja odgromowa instalacji fotowoltaicznej 6.

7,04kwp, • projektowana instalacja służyć będzie do produkcji energii elektrycznej, która zostanie wykorzystana bezpośrednio na potrzeby własne obiektu, skutkując obniżeniem opłat za energię, oraz uzyskaniem efektu ekologicznego w postaci redukcji …4.. Obliczenie zapotrzebowania mocy 3.2.. Lokalizacja inwestycji Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana będzie na połacią dachowej budynku biurowego oraz budynków warsztatowych Zakładu.. Warunki techniczne instalacji PV Parametry techniczne Ilość 1.. Podsumowanie i uwagi Zestawienie koocowe: Moc instalacji fotowoltaicznej: 9,6 kWp Moduły fotowoltaiczne: 30 szt. 320 Wp monokrystaliczne Falownik: 1 szt. zakres mocy 8-10 kW AC Konstrukcja montażowa: na dach pokryty blachą trapezowąDla projektowanej instalacji fotowoltaicznej przeprowadzono analiz ę zacienienia w okresie listopada.. Oznacza to, że nowy moduł fotowoltaiczny o nominalnej mocy 250 W w rzeczywistości może mieć moc między 237,5 W (-5%) a 262,5 W (+5%).. Każdy z nas może czerpać korzyści z naturalnego źródła energii także do zasilenia .OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU .. dostawy i montażu wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej dla budynku stacji uzdatniania wody w Łukowicach Brzeskich wraz z opracowaniem zgłoszenia do Zakładu Energetycznego i opracowaniem zgłoszenia do Straży pożarnej (dokumentacja projektowa musi zostać uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw .Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 22,54 kWp b ędzie produkowa ć rocznie 21,72 MWh energii elektrycznej..

Społeczny odbiór energetyki fotowoltaicznej IV.

Opis montażu paneli fotowoltaicznych 3.5.. Panele fotowoltaiczne b ędą współpracowały z 2 inwerterami o mocy 10 kW ka żdy.- opis techniczny zawierający m.in. podstawowe parametry instalacji, - schemat technologiczny, - plan, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót oraz uwarunkowania i dokładną lokalizację ich wykonywania, - pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.. Projektowana instalacja fotowoltaiczna 3.3.. Panele fotowoltaiczne umieszczone najczęściej na dachu domu, budynku gospodarczego, garażu czy altany, ale również na konstrukcji samonośnej zlokalizowanej na działce, pozyskują energię z promieniowania słonecznego i przetwarzają ją w energię elektryczną.BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA BUDYNKU ADMINI-STRACYJNYM Adres inwestycji: Działka nr 941/23, obręb 3 Wólka Profecka, ul.Dęblińska 2, gmina Pu-ławy Inwestor: Przedsiębiorstwo "Nieruchomości Puławskie" Sp.. Jego zadaniem jest zliczanie energii elektrycznej, którą wytworzyła instalacja fotowoltaiczna oraz pobranej z sieci publicznej.. Strona 3 .. Szacowana średnia produkcja instalacji fotowoltaicznej o mocy 14,82 kWp wynosić będzie około 13,94 MWh rocznie.3.. Opis połączeń 3.6.. Montaż rozdzielnicy 4.. Unikniesz wysokich rachunków za energię dzięki profesjonalnie dobranej instalacji..

Opis techniczny 3.1.

Składa si ę ona z 92 paneli fotowoltaicznych o mocy 245 W ka żdy panel, zainstalowanych na dachu szkolnej hali sportowej.. Fot. nr 2 Zacienienie widok IPROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 2.. Opis techniczny 6.1 Podstawa opracowania: 6.2 Charakterystyka budynku 6.4 Opis przyjętego rozwiązania technicznego: 6.5 Opis instalacji 6.6 Charakterystyka dobranych urządzeń 6.7 MontażProjektowana instalacja fotowoltaiczna składać się będzie z paneli fotowoltaicznych na gruncie.. Oczekiwane parametry modułów fotowoltaicznychOpis techniczny 3.1 Podstawa opracowania Niniejsze opracowanie obejmuje projekt instalacji niskoprądowej i silnoprądowej, przyłączenia instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia; układu fotowoltaicznego wraz zabudową modułów PV, inwerterów oraz kabli łączących poszczególne generatory słoneczne.PROJEKT INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 16 Rys. 15.. Pierwszym krokiem do wykonania własnej instalacji fotowoltaicznej powinno być przygotowanie projektu koncepcyjnego instalacji, w którym ustalone zostaną warunki techniczne wykonania instalacji oraz określona zostanie opłacalność instalacji oraz okres w jakim uzyskamy zwrot kosztów.Opis projektowanej instalacji Specyfikacja działania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z generatorów fotowoltaicznych w postaci prądu stałego, a następnie przekształceniu na prąd przemienny o napięciu 400V przez inwertery trójfazowe.. Podstawa prawna opracowania - Umowa z inwestorem, - Uzgodnienia z inwestorem, - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.4-9 OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ RYSUNKOWA L.P WYSZCZEGÓLNIENIE 1 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA 2 PROJEKT INWERTERÓW 3 SCHEMAT UZIEMIENIA 4 PLAN SYTUACYJNY .. Lokalizacja i powierzchnia zabudowy modułów fotowoltaicznych (m²) dach skośny 32,67 2.. Panele fotowoltaiczne wytwarzają darmowy prąd ze słońca, nadwyżki energii mogą zostać odebrane z sieci lub sprzedane.. Analiza technicznych możliwości przyłączenia Na podstawie konsultacji z inwestorem, zebranych informacji i wykonanych pomiarów podczas wizji lokalnej, a także technicznych możliwości wykonawczych określono m.in. miejsce montażu falownika1.4.1.. z o.o., 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2 Kategoria obiektu: Kategoria XVI - budynki biurowe i konferencyjne• zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej min.. Napięcie stałe wytworzone przez panele zostanie przetworzone na napięcie przemienne o parametrach sieci odbiorczej przez inwerter..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt