Środki stylistyczne i ich funkcje ćwiczenia

Pobierz

Przy porównaniu napisz P, przy epitecie Ecel zastosowanla nadaje tekstowi rytm zwraca uwagç na powtarzane wypowiedzenie, z czego wyni- ka, že jest ono istotne w tek- scie wyražnie okreéla stanowisko osoby mówiacej zaostrza uwage czytelnika ožywia i urozmaica styl wypo- wiedzi czesto nadaje jej zwiezlošé dodaje utworowi wieloznacz- nošci, pozwala interpretowaé go na wiele sposobów …27.05.2020r.. określają orzeczenie i odpowiadają na pytania przypadków zależnych.. Obejrzyj filmik, w którym wyjaśniam co to są środki stylistyczne i jaka jest ich funkcja w tekście.Jakie są funkcje środków stylistycznych?. Lekcja 11. str 315-316 oraz wykonaj kilka ćwiczeń (odpowiedzi prześlij tego samego dnia): 1.. Zadania należy wykonać w zeszycie przedmiotowym 1.. Świat - mówi - jak lalka znika.. Celem dzisiejszej lekcji jest wyodrębnienie obrazów poetyckich w poezji, a także wskazać w wierszu środki stylistyczne i ich funkcje.. Proszę: wykonajcie ćwiczenia 1. w karcie pracy, polegające na wskazaniu sposobów użycia magicznych przedmiotów przedstawionych na rysunkach; 2.Przeczytaj poniższe fragmenty "Reduty Ordona", wypisz wskazane środki poetyckie i zastanów się nad ich funkcją: A.Fragment 1. r odki stylistyczne - inaczej środki dekoracyjne, figury stylistyczne, środki artystyczne i wiele innych….. Mistrzowskie użycie figur retorycznych to prawdziwa sztuka..

TEMAT: Środki stylistyczne i ich funkcje.

Poznałem środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, kontrast, ożywienie, uosobienie, apostrofa.. Zapisz w zeszycie notatkę: Co to są środki stylistyczne?. Zapoznaj się z nimi: 4.. Wyróżnia się kilkadziesiąt środków stylistycznych, dlatego omówienie każdego z nich może być nie lada wyzwaniem.. koralowe ostrowy burzanu šrodek stylistyczny Funkcja w tekšcie Przeczytaj tekst i wykonaj zadanie.O stylu decyduje zastosowanie środków: fonetycznych (dotyczących brzmienia wyrazu), fleksyjnych (związanych z formą, odmianą wyrazu), słowotwórczych (wykorzystujących specyficzną budowę wyrazu), składniowych (są to głównie figury retoryczne) oraz leksykalnych i znaczeniowych (słownictwo nacechowane stylistycznie oraz tropy).. "Płyną zburzone kościoły, ogrody zmienione w cmentarze, ruiny, gruzy, zwaliska, ulice i domy znajome z dziecinnych lat" (Jako pierwszy wyraz zapisz epitet, a obok w nawiasie rzeczownik, którego jest określeniem)Środki stylistyczne i ich funkcje poleca 82% 1749 głosów Treść Grafika Filmy Onomatopeja - wyrazy dźwiękonaśladowcze.. - mówi.. Przyjrzyjmy się zatem podstawowym, najczęściej używanym zabiegom tego typu pojawiającym się w wielu popularnych utworach.Jak dobrze znasz środki stylistyczne?. 23 pytań Język polski martaj..

Środki stylistyczne i ich funkcje w tekście literackim.

2020-03-30. aktualizacja: UDOSTĘPNIJ: Egzamin ósmoklasisty.. Środki językowe wpływające na brzmienie tekstu - dotyczą przede wszystkim poezji.. Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V.. Temat ten, jest często postrachem maturzystów.Środki stylistyczne i ich funkcje.. Do tej grupy należą:Znajomość środków stylistycznych i sprawne operowanie nimi pozwala twórcom literatury i mówcom sprawiać, że ich dzieła (lub wypowiedzi) są czytane i słuchane z zainteresowaniem.. Dzięki tej lekcji: 1.. Dają wrażenie muzyczności, śpiewności, a także pomagają budować nastrój.. Rodzaje środków stylistycznych Wśród środków stylistycznych wyróżniamy:Środki stylistyczne (określane również jako środki wyrazu artystycznego lub środki artystyczne) to zabiegi językowe, pozwalają na wyłonienie elementów wypowiedzi artystycznej (najczęściej poetyckiej) oraz umożliwiają dostrzeżenie funkcji, jaką poszczególne środki wyrazu artystycznego pełnią w konkretnym utworze literackim.ŚRODKI STYLISTYCZNE.. Podamy przykłady oraz wskażemy funkcje tychże środków.. drewniany stółzdrobnienie odpłynąć marzeniamiuosobienie szeleści porównanie niebieska sukienka metafora kotuś chmury biegną po niebieonomatopeja psisko Litwo!Środki stylistyczne, test z języka polskiego.. Gdzie to konieczne, dodajemy do zadań omówienia.Lekcja 3/4/5..

Środki stylistyczne w języku polskim.

Oceń typ porównania i wyjaśnij kontekst kulturowy, jakiego używa poeta.Do kaŽdego z podanych przykladów z utworu dopisz nazwe šrodka stylistycznego i okreél funkcje, jakq pelni on w utworze.. Na koniec wykonacie kilka ćwiczeń.1) epitet a) cudowna pogoda b) jasne jak słońce c) słońce się śmieje d) piękna niczym wschód słońca 2) epitet a) telefon podskakuje b) telefon wibruje c) nowoczesny telefon d) telefon leżał niczym plażowicz na leżaku 3) ożywienie a) utworzyły się zaspy śniegu b) pada śnieg c) bałwan mrugnął do mnie d) zimne jak lód 4) ożywienie a) termometr …a) wyraz dźwiękonaśladowczy b) zdrobnienie c) uosobienie d) apostrofa 2) złote serce - dobry człowiek a) porównanie b) pytanie retoryczne c) epitet d) metafora 3) mała dziewczynka a) ożywienie b) apostrofa c) metafora d) epitet 4) sierce a) ożywienie b) apostrofa c) archaizm d) peryfraza 5) człowiek w podeszłym wieku - starzec a) uosobienie b) …ŚRODKI POETYCKIE I ICH FUNKCJA 1.Przypomnijmy wszystkie środki poetyckie: Źródło: Repetytorium "Teraz egzamin ósmoklasisty" Nowa Era.. Wypisz z podanego fragmentu epitety: ( 3 pkt. ). To kilka chwil.. Utwór ukaże wtedy nam swoje prawdziwe oblicze.Egzamin ósmoklasisty.. Mówi muzyka .". 8.Środki stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmTemat: Środki stylistyczne..

Środki stylistyczne i ich funkcje w tekście literackim.2.4.

Wszystkie te określenia oznaczają jedno - określają poszczególne elementy wypowiedzi (najczęściej w formie liryki) oraz określają ich funkcje.. Wyraz określający rzeczownik: Wyliczenie Animizacja/Ożywienie Porównanie Metafora Apostrofa Anafora Neologizm Oksymoron Onomatopeja Prozaizm Archaizm Personifikacja/ Uosobienie Epitet Hiperbola Eufemizm ReklamaPOWTÓRZENIE - dany element powraca wielokrotnie, powtórzenie może dotyczyć poszczególnych głosek i ich układów, wyrazów, zwrotów, wersów, zdań, np.: "Kto mówi?. Utrwaliłem sobie pojęcie środka stylistycznego.. Środki stylistyczne i ich funkcje w tekście literackim.. podkreślają coś, nadają rytm, pokazują uczucia, tworzą nastrój .Nie wystarczy jednak wtedy stwierdzenie, że "autor użył w tekście wielu środków stylistycznych: epitetów, metafor i symboli".. Temat: Uwolnić wyobraźnię.. Z kolejnych slajdów przeczytajcie dokładnie wszystkie informacje dotyczące środków stylistycznych.. Funkcja: wzbogacenie utworu Nowelizm poetycki - nowoutworzony wyraz na potrzeby utworu Zdrobnienie - utworzone za pomocą przyrostka, który ma w odniesieniu do wyrazu podstawowego wyrażać pomniejszenie np. Kotek.Pamiętaj przy tym, że funkcja środka stylistycznego zależy od kontekstu, czyli konkretnego tekstu, w którym się on pojawia.. Rozpocznij test.Środki poetyckie TEST 1.. Już wieszSprawdzian - środki stylistyczne Grupa A 1.. Należy wskazać niektóre z nich, spróbować odczytać ich znaczenia, odkryć funkcje, jakie pełnią w tekście.. Po co poeci umieszczają je w swoich wierszach?. Wśród leksykalnych środków stylistycznych znajdują się: synonimy - wyrazy bliskoznaczne, których znaczenia są podobne, np. dom - mieszkanie, animizacja - przypisywanie cech istot żywych przedmiotom, zjawiskom przyrody, np. drzwi piszczą, personifikacja - przypisywanie cech i czynności ludzkich zwierzętom, przedmiotom, zjawiskom, np .Zestawy zadań przygotowane przez Instytut Badań Edukacyjnych z języka polskiego, historii, matematyki, biologii, chemii, fizyki i geografii, które mogą być przydatne na zajęciach z tych przedmiotów.. maggie16 4 lata temu 2388 Obserwuj autora Dodaj do ulubionych 0 Udostępnij 35 Skomentuj 66 Super!. Na planszach zaznaczone są przykłady niektórych środków stylistycznych oraz ich funkcje.. B. Fragment 2.Połącz środki stylistyczne z ich nazwami.. Lekcja 11.. • to elementy języka, które mają na celu pobudzenie wyobraźni odbiorcyTEMAT: ŚRODKI STYLISTYCZNE I ICH FUNKCJE Na dzisiejszej lekcji powtórzymy sobie wszystkie środki stylistyczne.. Ach, to nic - mówi - to tylko tryl .. Kto mówi?. Leksykalne środki stylistyczne.. Przy porównaniu napisz P, przy epitecie E a) ciemnozielonym, świeżym sianie ……… b) Z otworu czarnej strzechy ……… c) złote, migocące pręgi ……… d) Tyś jak lód ……… e) Wieją, wieją proporce (…) jak namioty ruchome wojsk ……… f) srebrnotęczowy sznur ……… 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt